Skip to content

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door Gretig Persoonlijke Ontwikkeling

Gretig Persoonlijke Ontwikkeling
Life- & Loopbaancoaching
Ruysdaelhof 7D
5642 JM  Eindhoven
+31 6 12 85 69 39
https://gretig.nl/

Gretig Persoonlijke Ontwikkeling, Kamer van Koophandel nummer KVK 57569738, werkt volgens de uitgangspunten van de gedragscode van de Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten (NOLOC) en de ethische code van NTI-NLP Gilde https://www.ntinlp.nl/pdf/ethischecode.pdf

1.DEFINITIES

Opdrachtnemer: Gretig Persoonlijke Ontwikkeling
Coachee/ cliënt: de natuurlijke persoon (een werknemer van opdrachtgever of een privépersoon) die feitelijk gecoacht wordt en op wie de door Gretig Persoonlijke Ontwikkeling uit te voeren diensten betrekking hebben.
Opdrachtgever: de organisatie of de natuurlijke persoon die de cliënt of deelnemers aan een training afvaardigt.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gretig Persoonlijke Ontwikkeling en opdrachtgever tot stand komt, elke aanvulling of wijziging daarop.
Dienst/opdracht: alle opdrachten en diensten die het onderwerp zijn van de overeenkomst

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op coachtrajecten, trainingen, workshops en iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Gretig Persoonlijke Ontwikkeling en de opdrachtgever/cliënt waarop Gretig Persoonlijke Ontwikkeling deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.

De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever zich akkoord verklaart middels ondertekening van de offerte van Gretig Persoonlijke Ontwikkeling. Hiermee verklaart opdrachtgever tevens de algemene voorwaarden van Gretig Persoonlijke Ontwikkeling te accepteren.

2.DIENSTVERLENING

2a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een coachrelatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door opdrachtnemer beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen of om andere redenen de coachrelatie met een cliënt te beëindigen. 2b.  Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen.

3.ANNULERING VAN HET TRAJECT DOOR DE CLIËNT/OPDRACHTGEVER

Het staat de cliënt te allen tijde vrij de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. In het geval de cliënt tijdens het eerste deel van het traject wenst af te zien van voortzetting van het coachtraject dienen de kosten naar rato te worden voldaan. Mocht de cliënt gedurende de tweede helft van het traject besluiten af te zien van het resterende traject, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Uiteraard kan Gretig Persoonlijke Ontwikkeling besluiten dat de omstandigheden van dien aard zijn dat de niet gevoerde gesprekken niet hoeven te worden betaald. Bij een totale onderbreking van het traject van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij daarover vooraf afspraken zijn gemaakt die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

Indien een dienst, opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.

4.WIJZIGINGEN

Indien tijdens het coachtraject blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering hiervan wenselijk is om de inhoud of het aantal gesprekken te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gretig Persoonlijke Ontwikkeling zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn bindend na schriftelijke bevestiging van Gretig Persoonlijke Ontwikkeling en cliënt/ opdrachtgever.

5.OVERMACHT

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt/opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.BETALINGSCONDITIES

6a. De kosten voor dienstverlening worden vooraf vastgesteld. Betaling van de door opdrachtgever/cliënt verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.
6b. Indien Gretig Persoonlijke Ontwikkeling zoals omschreven in artikel 2 afziet van verdere coaching zullen de nog te voeren gesprekken niet in rekening worden gebracht.
6c. Reiskosten (indien van toepassing) worden in rekening gebracht tegen een tarief van 0,19 euro per kilometer en zullen op basis van nacalculatie worden doorberekend.

7.VERTROUWELIJKHEID

7a. De cliënt neemt op basis van vrijwilligheid deel aan het coachtraject.
7b. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken betreffende de cliënt. Naam, adres en andere persoonsgegevens en contactgegevens van clienten worden door Gretig Persoonlijke Ontwikkeling gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
7c. Zowel de inhoud van de coachgesprekken als alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen, worden als vertrouwelijk behandeld. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt zal de inhoud hiervan niet aan derden bekend gemaakt worden.

8.AANSPRAKELIJKHEID

Gretig Persoonlijke Ontwikkeling neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Gretig Persoonlijke Ontwikkeling accepteert geen aansprakelijkheid voor zaken die niet strikt tot het lifecoaching- en/ of loopbaanbegeleidingtraject behoren, zoals het verkrijgen van werk, het slagen bij sollicitaties of anderszins uit het traject voortvloeiende activiteiten.

De opdrachtgever zal Gretig Persoonlijke Ontwikkeling steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gretig Persoonlijke Ontwikkeling verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gretig Persoonlijke Ontwikkeling is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

9.STRENGTHSFINDER® TALENTENTEST

Wanneer in het traject, de training of workshop of elke andere aanbieding de door Gallup ontwikkelde Clifton StrengthsFinder® talententest wordt ingezet, wordt deze door opdrachtnemer autonoom ingezet. Dat houdt in dat Gallup geen partij is in het coachcontract: “Gallup is not a party to this Agreement, and shall have no liability whatsoever with respect to any of the services that are the subject of this contract. The services I provide under this contract are not provided, licensed, warrantied or sponsored by Gallup.”

10.EIGENDOM

Gretig Persoonlijke Ontwikkeling behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

Maart 2020